Кочарян С - Фирдоуси - Шах-Намэ три отрывка (21.1.54г)